GedHTree HomepageIndex GedHTree HomepageIndex
 Thordur Freysgodi Ossursson
 b.956 Svinafell, Iceland
 d.         
 Kolbeinn Thordarson
 b.963 Skaftafell, Iceland
 d.         
 Ingunn Thorisdottir
 b. 940 Espiholl, Iceland
 d.          Skaftafell, Iceland